ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

ՄԱԿ-ի մոդելի էջ

Հայաստանյան և միջազգային ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովներ հայկական մասնակցությամբ*:

Տես այստեղ օգտագործված հապավումների ցանկը:

 

Name
Անվանում

Organizer
Կազմակերպող

Country
Երկիր

Date Ամսաթիվ

Level
Մակար-
դակ

Group Size
Խմբի թվաքանակ

Simulated body
Նմանակ-
ված մարմին

Theme
Թեմա

Lang
Լեզու

40.
YSU 2012 Model UN Conference
ԵՊՀ 2012թ. ՄԱԿ-ի մոդել կոնֆերանս
UNDPI, YSU
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ԵՊՀ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
October-November 2012
Հոկտեմբեր-նոյեմբեր 2012
University
Համալս.
38
SC
ԱԽ
The UN Membership  Status issue of Palestine
Պաղեստինի ՄԱԿ-ին անդամակցության կարգավիճակի հարցը
Eng
Անգլ
39. 3rd RAU/ Slavonic Uni MUN
3-րդ Հայ-ռուս. սլավոնական համալսարանի ՄԱԿ-ի մոդել
UNDPI, RAU
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ՀՌՀ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
April-May 2012
Ապրիլ-մայիս
2012
University
Համալս.
18 SC
ԱԽ
"Iran's Nuclear Programme"
"Իրանի միջուկային ծրագիրը"
Eng
Անգլ
38. 4rd Armenian Republican MUN
4-րդ Հանրապետական ՄԱԿ-ի մոդել
UNDPI, AUNA, MSY, MFA
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ,  ՄԱԿ-ի ՀԱ, ՀՀ ՍԵՆ, ՀՀ ԱԳՆ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
1 March, 2011 Մարտ 1 2011 University
Համալս.
30 SC
ԱԽ
"Opening the Borders: Reassessment
of Arm-Turkish Relations" "Սահմանների
բացում. հայ-թուրքական հարաբերությունների վերագնահատում"
Eng
Անգլ
37.
YSU MUN
ԵՊՀ ՄԱԿ-ի
մոդել
AUNA,
YSU SSC
ՄԱԿ-ի ՀԱ,
ԵՊՀ ՈՒԳԸ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
October, 2010
Հոկտ., 2010
University Համալս. 30 SC
ԱԽ
"Iran's Nuclear Programme"
"Իրանի միջուկային ծրագիրը"
Eng
Անգլ
36. MUN on Intern. Children`s Day
ՄԱԿ-ի մոդել` նվիրված երեխաների միջ. օրվան
AUNA, UNICEF Armenia
ՄԱԿ-ի ՀԱ, ՄԱԿ-ի երեխաների ֆոնդի հայկ. գրասենյակ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
1 July, 2010
Հուլիս 1, 2010
High
school
Դպրոց
60 GA, SC
ԳԱ, ԱԽ
"Towards the
World Fit
to Children"
"Դեպի երեխա-
ներին հարմար աշխարհ"
Arm
Հայ
35.
MUN in Gavar
ՄԱԿ-ի մոդել Գավառում
UNDPI, AUNA
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ,  ՄԱԿ-ի ՀԱ
Gavar,
Armenia
Գավառ,
Հայաստան
June, 2010
Հունիս, 2010
University
Համալս.
23
UN ESCAP ՄԱԿ-ի Տնտ. ու սոց. հանձնաժող. "Crime Prev. and Criminal Justice" "Հանցավորության
կանխարգելում և քրեական արդարադատություն"
Arm
Հայ
34. MUN in Gyumri
ՄԱԿ-ի մոդել
Գյումրիում
UNDPI, AUNA
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ,  ՄԱԿ-ի ՀԱ
Gyumri,
Armenia
Գյումրի,
Հայաստան
June, 2010
Հունիս, 2010
University Համալս.
21
UN ESCAP ՄԱԿ-ի Տնտ. ու սոց. հանձնաժող. "Crime Prev. and Criminal Justice" "Հանցավորության
կանխարգելում և քրեական արդարադատություն"
Arm
Հայ
33.
MUN in Hrazdan  ՄԱԿ-ի մոդել Հրազդանում
UNDPI,AUNA
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ՄԱԿ-ի հայկ. ասոցացիա
Hrazdan,
Armenia
Հրազդան, Հայաստան
4 June, 2010
Հունիս 4 2010
University Համալս.
24
UN ESCAP ՄԱԿ-ի Տնտ. ու սոց. հանձնաժող. "Crime Prev. and Criminal Justice" "Հանցավորության
կանխարգելում և քրեական արդարադատություն"
Arm
Հայ
32.
MUN in Artashat ՄԱԿ-ի մոդել Արտաշատում UNDPI, AUNA ՄԱԿ-ի ՀՏՎ,   ՄԱԿ-ի ՀԱ
Artashat
Armenia Արտաշատ, Հայաստան
3 June, 2010
Հունիս 3 2010
University
Համալս.
22
UN ESCAP ՄԱԿ-ի Տնտ. ու սոց. հանձնաժող. "Crime Prev. and Criminal Justice" "Հանցավորության
կանխարգելում և քրեական արդարադատություն"

Arm
Հայ
31. MUN in Ijevan
ՄԱԿ-ի մոդել
Իջևանում
UNDPI,AUNA ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ՄԱԿ-ի հայկ. ասոցացիա
Ijevan,
Armenia
Իջևան,
Հայաստան
26 May, 2010
Մայիս 26 2010
University Համալս.
20
UN ESCAP ՄԱԿ-ի Տնտ. ու Սոց. Հանձնաժող. "Crime Prev. and Criminal Justice" "Հանցավորության
կանխարգելում և քրեական արդարադատություն"
Arm
Հայ
30. 3rd Armenian Republican MUN
3-րդ հանրապետ. ՄԱԿ-ի մոդել
AUNA, MSY, UNDPI, UNDP
ՄԱԿ-ի ՀԱ,
ՀՀ ՍԵՆ, ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ՄԱԶԾ
AUA,
Armenia

ՀԱՀ

 

11 Dec, 2009
Դեկտ. 11 2009
University Համալս.
52 UN ESCAP ՄԱԿ-ի Տնտ. ու սոց. հանձնաժող. "From Kyoto to Copenhagen"
"Կյոտոյից
Կոպենհագեն"
Eng
Անգլ
29. 1st Global
MUN
1-ին  գլոբալ ՄԱԿ-ի մոդել
UNDPI NY, WFUNA
Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ՄԱԿ-ի ասոց.երի համաշխ. ֆոնդ
Geneva, Swizerland
Ժնև,
Շվեյցարիա
5-7 Aug, 2009
Օգոստ.
5-7, 2009
University Համալս.
700
GA
ԳԱ
"The MDGs-
Lifting the Button Billion Out Poverty"
"ՀԶՆ-ներ.1մլրդի հասնող աղքատության վերացումը "
Eng
Անգլ

28. YSU MUN
ԵՊՀ ՄԱԿ-ի մոդել
AUNA, YSU SSC, UNDPI
ՄԱԿ-ի ՀԱ,
ԵՊՀ ՈՒԳԸ, ՄԱԿ-ի ՀՏՎ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
17 Dec., 2008
Դեկտ. 17 2008
University Համալս.
35
SC
ԱԽ
"Georgian-
Ossetian Conflict"
"Վրաց-օսեթական հակամարտություն"
Eng Անգլ
27. 2nd Armenian Republican MUN
2-րդ հանրապետ. ՄԱԿ-ի մոդել
AUNA, UNDPI, MSY
ՄԱԿ-ի ՀԱ, ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ՀՀ ՍԵՆ
Tsaghkadzor, Armenia
Ծաղկաձոր,
Հայաստան
12-16
Nov., 2008 Նոյեմբ. 12-16, 2008
University Համալս.
45
UN
ESCAP
ՄԱԿ-ի Տնտ.
ու սոց.
հանձն.
"Achieving the MDGs: Eight Ways
to Change the World"
"Հասնելով ՀԶՆ-ներին. Աշխարհը փոխելու
ութ ճանապարհ"
Eng
Անգլ
26. 4th Northern Armenia MUN
in Gyumri
4-րդ Հյուս.
Հայաստանի ՄԱԿ-ի մոդել Գյումրիում
AUNA, Gyumri Youth Center,
UNDPI
ՄԱԿ-ի ՀԱ, Գյումրիի երիտ. կենտրոն, ՄԱԿ-ի ՀՏՎ
Gyumri,
Armenia Գյումրի, Հայաստան
10 Aug, 2008 Օգոստ.
10 2008
University
Համալս.
30 SC
ԱԽ
"Kosovo  Self-
Determination"

"Կոսովոյի ինքնորոշումը"

 

Arm
Հայ
25. 5th Regional MUN (South Caucasus)
5-րդ տարածա-
շրջանային
ՄԱԿ-ի մոդել
(Հվ. Կովկաս)
UNAG
Վրաստանի ՄԱԿ-ի
ասոցիացիա
Tashkenti
Georgia
Տաշքենդի
Վրաստան 
Aug., 2008 Օգոստ. 2008
University Համալս.
30
SC
ԱԽ

"Global Threat -
Food Crisis"
"Գլոբալ սպառնալիք`
սննդի ճգնաժամ"
Rus Ռուս
24. 3rd WFUNA Asia Pacific Regional MUN
3-րդ Ասիա-
խաղաղօվկիանոս. տարածաշրջանային
ՄԱԿ-ի մոդել 
WFUNA
ՄԱԿ-ի
ասոց.ների համաշխ.
ֆոնդ
Incheon,
South Korea
Ինչեոն,
Հվ.Կորեա
21-25 July,
2008
Հուլիս 21-25, 2008
University
Համալս.
300
UN
ESCAP
ՄԱԿ-ի Տնտ. ու սոց. հանձն.
"Achieving the MDG
by 2015:
Proactive Approaches beyond Conventional Wisdom"
"Հասնել ՀԶՆ-ին մինչև 2015. ավանդական իմաստությունից վեր պրոակտիվ մոտեցումներ"
Eng Անգլ
23. Regional MUN (South Caucasus) Տարածաշրջանային ՄԱԿ-ի մոդել (Հվ. Կովկաս)
UNAG
Վրաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիա
Tashkenti
Georgia
Տաշքենդի Վրաստան 
21-29 Jan.,
2008
Հունվար 21-29, 2008
University Համալս.
30
GA
ԳԱ
"Revising MDGs
to make them more efficient
and flexible for developing countries"
"ՀԶՆ-ների վերանայումը` զարգացող երկրն. համար ավելի արդյունավետ ու ճկուն դարձնելու նպատակով"
Rus Ռուս
22. 1st Armenian Republican MUN
1-ին հանրապե
տական ՄԱԿ-ի մոդել
AUNA
ՄԱԿ-ի հայկ.
ասոցիացիա
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
10 Dec., 2007 Դեկտ.10 2007
University Համալս.
60
HRC
ՄԻԽ
"Death Penalty"
"Մահապատիժ"
Arm Հայ
21. 4th Regional MUN (South Caucasus)
4-րդ տարածաշրջանային
ՄԱԿ-ի մոդել
(Հվ. Կովկաս)
UNAG
Վրաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիա
Tashkenti
Georgia
Տաշքենդի Վրաստան 
10-17 Aug,
2007 Օգոստ.
10-17, 2007
University Համալս.
30
SC
ԱԽ
"Confidence Building and
MDG Promotion
in South Caucasus" "Վստահության կառուցում ու Հվ. Կովկասում ՀԶՆ-ի խթանում"
Rus
Ռուս
20. 3rd Regional
MUN (South Caucasus)
3-րդ տարածաշրջանային 
ՄԱԿ-ի մոդել
(Հվ. Կովկաս)
UNAG
Վրաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիա
Tashkenti
Georgia
Տաշքենդի
Վրաստան 
1-9 Aug, 2007 Օգոստ. 1-9,
2007
University
Համալս.
30
SC
ԱԽ
"Confidence
Building and
MDG Promotion
in Sth Caucasus"
"Վստահության կառուցում ու Հվ. Կովկասում ՀԶՆ-ների խթանում"
Rus Ռուս
19. MUN in Kapan
ՄԱԿ-ի մոդել Կապանում
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ
Kapan,
Armenia
Կապան,
Հայաստան
1 July,
2007
Հուլիս 1,
2007
University
Համալս.
30
SC
ԱԽ
"The Arab-
Israeli Conflict"
"Արաբ-իսրայելական
հակամարտություն"
Arm
Հայ
18. 2nd RAU/Slavonic University MUN
2-րդ Հայ-ռուս. սլավոնական համալսարան
ՄԱԿ-ի մոդել  
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
14 April, 2007
Ապրիլ 14,
2007
University Համալս.
34
SC
ԱԽ
"Iran`s Nuclear
Power"
"Իրանի միջուկային հզորությունը"
Arm
Հայ
17. Young Leaders School MUN
ԵԱԴ ՄԱԿ-ի
մոդել
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ
Tsaghkadzor, Armenia Ծաղկաձոր,
Հայաստան
7 March, 2007
Մարտ 7, 2007
Post-
graduate Շրջանա-
վարտ. 
30
SC
ԱԽ
  Arm
Հայ
16. 2nd Northern Armenia MUN
2-րդ Հյուս.
Հայաստանի ՄԱԿ-ի մոդել
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ
Vanadzor
Armenia
Վանաձոր Հայաստան
29 Oct., 2006
Հոկտ.29, 2006
University Համալս.
28
SC
ԱԽ
"Palestinian-
Israeli Conflict" "Պաղեստինա-
իսրայելական հակամարտություն"
Arm
Հայ
15. ASUA MUN
ՀՊՏՀ  ՄԱԿ-ի
մոդել
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
28 Oct., 2006
Հոկտ. 28, 2006
University
Համալս.
30
SC
ԱԽ
"Palestinian-
Israeli Conflict" "Պաղեստինա-
իսրայելական հակամարտություն"
Arm
Հայ
14. 1st RAU Slavonic Uni MUN
1-ին Հայ-ռուս. սլավոնական համալսարանի ՄԱԿ-ի մոդել
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ
Yerevan,
Armenia
Երևան, Հայաստան
24 Oct., 2006
Հոկտ. 24, 2006
University Համալս.
35
SC
ԱԽ
"Palestinian-
Israeli Conflict" "Պաղեստինա-
իսրայելական հակամարտություն"

Arm
Հայ
13. YSU MUN
ԵՊՀ ՄԱԿ-ի մոդել
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ 
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
23 Oct., 2006
Հոկտ. 23, 2006
University Համալս.
32
SC
ԱԽ
"Palestinian-
Israeli Conflict" "Պաղեստինա-
իսրայելական հակամարտություն"

Arm
Հայ
12. 1st Nortern Armenia MUN
in Gyumri
1-ին Հյուս.
Հայաստանի ՄԱԿ-ի մոդել Գյումրիում
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ 
Gyumri,
Armenia
Գյումրի,
Հայաստան
21 Oct., 2006
Հոկտ. 21, 2006
University Համալս.
33
SC
ԱԽ
"Palestinian-
Israeli Conflict" "Պաղեստինա-
իսրայելական հակամարտություն"

Arm
Հայ
11. 2nd Regional MUN (South Caucasus)
2-րդ տարածաշրջանային ՄԱԿ-ի մոդել
(Հվ. Կովկաս)
UNAG
Վրաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիա
Nunisi,
Georgia
Նունիսի,
Վրաստան
21-29 August, 2006
Օգոստ. 21-29, 2006
School
Դպրոց
30
SC
ԱԽ
  Rus
Ռուս
10. 1st Inter- University MUN
1-ին միջհամալ-
սարանական
ՄԱԿ-ի մոդել 
AUNA
ՄԱԿ-ի ՀԱ
Yerevan,
Armenia
Երևան, Հայաստան
23-25 July
2006
Հուլիս 23-25, 2006
University Համալս.
30
SC
ԱԽ
"The Issue of
North Korea"
"Հյուս. Կորեայի հիմնախնդիրը"
Arm
Հայ
9. 1st Regional MUN(South Caucasus)
1-ին տարածաշրջանային ՄԱԿ-ի մոդել (Հարավային Կովկաս)
UNAG Վրաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիա
Tbilisi,
Georgia Թբիլիսի, Վրաստան
20-25 June,
2006
Հունիս 20-25, 2006
University Համալս.
60
GA
ԳԱ
  Rus
Ռուս
8. MUN for Peace Խաղաղության ՄԱԿ-ի մոդել
UN Armenian Model NGO, UNDPI
"ՄԱԿ-ի հայկ. մոդել" ՀԿ, ՄԱԿ-ի ՀՏՎ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
24-25 Sept., 2004 Սեպտ. 24-25, 2004
University Համալս.
25
SC
ԱԽ
The Situation in Georgia: The issues of Abkhazia and South Ossetia "Իրավիճակը Վրաստանում. Աբխազիայի ու Օսեթիայի հիմնախնդիրները"

Arm
Հայ

7. National MUN
in USA
Ազգային ՄԱԿ-ի մոդել ԱՄՆ-ում
USA UNA, UN Armenian Model NGO
ԱՄՆ-ի ՄԱԿ-ի ասոցիացիա, "ՄԱԿ-ի հայկական մոդել" ՀԿ
USA,
New York
Նյու Յորք
ԱՄՆ
6-10 April,
2004
Ապրիլ 6-10, 2004
University Համալս.
3000
GA
ԳԱ
Palestine
"Պաղեստին"
Eng
Անգլ
6. MUN for Peace (1st Engish-language MUN in Armenia) Խաղաղության ՄԱԿ-ի մոդել (1-ին անգլ. մոդելը Հայաստանում)
UN Armenian Model NGO, DPI
ՄԱԿ-ի հայկական
մոդել ՀԿ, ՄԱԿ-ի ՀՏՎ
Yerevan,
Armenia
Երևան,
Հայաստան
21-25 Sept.,
2003 Սեպտ. 21-25, 2003
University Համալս.
32
SC
ԱԽ
UN Nation-
Building Role
in Iraq
"ՄԱԿ-ի պետականակերտ առաքելությունը Իրաքում"
Eng
Անգլ
5. MUN for high-schoolers
ՄԱԿ-ի մոդել աշակերտների համար
DPI
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ
Vanadzor
Yerevan,
Armenia
Վանաձոր
Երևան,
Հայաստան
12 Aug, 2003 Օգոստ.13,
2003
School
Դպրոց
40
HRC
Մարդու իրավունք-
ների հանձն.
  Arm
Հայ
4. Junior Achievement
of Armenia Summer
School MUN
Պատանեկան նվաճումների ամառային դպրոց ՄԱԿ-ի մոդելը
UNDPI, "UN Support Center” Youth NGO
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, "ՄԱԿ-ի աջակցության կենտրոն" երիտ. ՀԿ
Tsaghkadzor, Armenia Ծաղկաձոր, Հայաստան
16-23 July,
2003
Հուլիս 16-23, 2003
School
Դպրոց
65
GA
ԳԱ
Cultural  Issues
as a Consequence of Cyprus conflict
"Կիպրոսի հիմնախնդրի հետևանքով առաջացած մշակութային հարցերը"
Arm
Հայ
3. 1st High-
school MUN Conference
1-ին ՄԱԿ-ի մոդելը բարձր դասարանցի-
ների համար
UNDPI, ”UN Support Center”
Youth NGO ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, "ՄԱԿ-ի աջակց. կենտրոն" երիտ. ՀԿ
Yerevan,
Armenia
Երևան, Հայաստան
19 Nov, 2001
Նոյեմ. 19,
2001
School
Դպրոց
35
SC
ԱԽ
Crisis in
Afghanistan
"Աֆղանական ճգնաժամ"
Arm
Հայ
2. UNESCO Schools Summer Camp MUN
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դպրոցների ամառային ճամբար
ՄԱԿ-ի մոդել
”UN Support Center” Youth NGO, UNESCO Nat. Com. "ՄԱԿ-ի աջակցության կենտրոն" երիտ. ՀԿ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողով
Vahagnadzor, Lori region of Armenia Վահագնաձոր,
ՀՀ Լոռու մարզ
Aug., 2001 Օգոստ., 2001
School
Դպրոց
32 SC
ԱԽ
Cultural  Issues
as a Consequence of Cyprus conflict
"Կիպրոսի հիմնախնդրի հետևանքով առաջացած մշակութային հարցերը

Arm
Հայ
1. 1st Armenian MUN
1-ին հայկական ՄԱԿ-ի մոդել
UNDPI, AREG-73 NGO
ՄԱԿ-ի ՀՏՎ, ԱՐԵԳ-73 ՀԿ
Yerevan,
Armenia
Երևան, Հայաստան
Nov. 2000
Նոյեմբ. 2000
University Համալս.
30 SC
ԱԽ
Cultural  Issues
as a Consequence of Cyprus conflict
"Կիպրոսի հիմնախնդրի հետևանքով առաջացած մշակութային հարցերը"
Arm
Հայ
* Ցանկը ամբողջական չէ:
Ijevan, Armenia/ Իջևան, Հայաստան 26 May, 2010/ Մայիսի 26, 2010 University/ Համալսարանական 20 UNESCAP/ ՄԱԿ-ի տնտեսական ու սոցիալական հանձնաժողով "Crime Prevention and Criminal Justice"/ "Հանցագորխության կանխում և քրեական արդարադատություն" Armenian/ Հայերեն

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ