I. ՄԱԶԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

 

 

No Անվանում Տարեթիվ
Էջերի թիվ
Լեզու PDF ֆայլ
  Տեղեկագիր     անգլերեն
հայերեն

660K
4.2MB

I/94
Резюме / Доклад о человеческом развитии
Возвышение юга: человеческий прогресс в многообразном мире
2013
28
19

անգլերեն
ռուսերեն

787KB
641KB
I/93
Доклад о человеческом развитии
Возвышение юга: человеческий прогресс в многообразном мире
2013 216
216
անգլերեն
ռուսերեն
5.3MB
4.8MB
I/92 Հայաստանի խոցելի լեռնային անտառների հարմարվողական կարողությունների բարձրացմանը ուղղված անտառային և այլ բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման կարողությունների զարգացում - քաղված դասեր 2012 60 անգլերեն
3.3MB
I/91
Գենդերային ուղղորդումը աղետների ռիսկի նվազեցման քաղաքականության մշակման գործընթացում / Գործնական ուղեցույց 2011 22
26
անգլերեն
հայերեն
787KB
856KB
I/90
Ձայն բազմաց / Ֆոտոպատմություններ 2011 80 անգլ_հայ 2.6MB
I/89
Աղետների ռիսկի նվազեցում / Աղետների ռիսկի կառավարումը տեղական մակարդակում / Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ 2011 169 հայերեն 3.17MB
I/88
Գենդերային ուղղորդումը աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում / Ուսուցողական ձեռնարկ

2011

 

110

126

անգլերեն

հայերեն

1.0MB

1.3MB

I/87 Հաղորդակցության և տեղեկատվության ռազմավարութուն /
Եվրոպական Միության խորհրդատվական խումբը Հայաստանի համար
2010 26 անգլերեն 503KB
I/86 Աղետների ռիսկերի նվազեցման հայաստանյան համակարգի կարողությունների զարգացում / Հաշվետվություն 2010 87
129
անգլերեն
հայերեն
1.3MB
1.5MB
I/85
Գենդերը և աղետների ռիսկի նվազեցումը / Տեղեկատվական գրքույկ 2010

25

27

անգլերեն

հայերեն

949KB

983KB
I/84
Աղետների նվազեցման համաշխարհային համաժողով
18-22 հունվարի, 2005թ., Քոբե, Հյոգո, Ճապոնիա / Հյոգոյի 2005-2015 թթ. գործողությունների ծրագիր/ Ազգերի և  համայնքների աղետներին դիմակայելու ունակությունների զարգացում
2009 32

անգլերեն

հայերեն

413KB

536KB
I/83
Մարդկանց թրաֆիկինգի հետ կապված հանցագործությունների  քննությունը / 
Մեթոդական ձեռնարկ
2009 68
հայերեն
543KB
I/82
Աղետների ռիսկի նվազեցման տերմինաբանություն 2009

35

48

անգլերեն

հայերեն

400KB

2.2MB
I/81 Ծրագիր «Պայքար տրաֆիքինգի դեմ. Օժանդակություն կարողությունների զարգացմանը և աջակցություն տուժածներին» / Վերջնական հաշվետվություն
2009
20
հայերեն 585K
I/80 Հայաստանի աղետների կառավարման և վտանգների մասին տեղեկատվական համակարգերի օրենսդրության և հաստատությունների գնահատում՚
2009

66

75

անգլերեն

հայերեն

808KB

684KB

I/79
Եկամուտի ստեղծման մոդել Հայաստանի մասնագիտական կրթության և ուսուցման քոլեջների համար
2009  80 հայերեն 1.1MB

I/78

Հայաստանի հանրապետությունում ցկյանս ուսումնառության հայեցակարգ
2009 14
հայերեն 175KB
I/77
ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային  իրավունքների միջազգային դաշնագրով սահմանված  «Աշխատանքի ու աշխատանքի արդար ու բարենպաստ պայմանների իրավունքի» իրացումը ՀՀ դատարանների կողմից / Առարկայական ուսումնական ծրագիր  2009
35
հայերեն 386KB
I/76 ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական  և մշակութային  դաշնագրով սահմանված «Աշխատանքի և աշխատանքի արդար և բարենպաստ պայմանների իրավունքի» իրացումը ՀՀ դատարանների կողմից / Վերլուծություն 2009

33

33

անգլերեն

հայերեն

320KB 

453KB

I/75
Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից / Առարկայական ուսումնական ծրագիր 2009 97
հայերեն 703KB
I/74
Առողջ ապրելակերպ /Ուսուցչի ձեռնարկ  8-9-րդ դասարանների համար
2009 136
հայերեն 790KB
I/73

Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից / Վերլուծություն

2009

29

29

անգլերեն

հայերեն

322KB

460KB

I/72

Հայաստանի հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգում ըստ աշխատանքների կատարման բյուջետավարման հայեցակարգ

2009

109

115

անգլերեն

հայերեն

1.3MB

1.5MB
I/71
Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը Հայաստանում
2009
 139 անգլերեն 1.7MB
I/70
Թմրամիջոցների վերաբերյալ  ազգային զեկույց, 2008
2009
 29

անգլերեն

հայերեն

2.2MB

2.3MB
I/69 Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, 2009
Միգրացիա և  ազգային զարգացում.
Հնարավորություններ և  մարտահրավերներ
2009 169
188
անգլերեն
հայերեն
3.6MB
3.4MB
I/68
Օմբուդսմանի տեղեկագիր
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
Թողարկում #3
2008
 11 հայերեն 486KB
I/67
Օմբուդսմանի տեղեկագիր
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
Թողարկում #2                                                                                        
2008
 15 հայերեն 1.1MB
I/66
Օմբուդսմանի տեղեկագիր
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
Թողարկում #1
2008
 13 հայերեն 559KB
I/65
Հայաստանի 2009 թ. մարդկային զարգացման ազգային զեկույցի (ՄԶԱԶ) համառոտ նկարագիր
2008

3

3

անգլերեն

հայերեն

378KB

82KB
I/64
Տեղեկատվություն ստանալու իրավունք. կրթություն, զμաղվածություն, աշխատանք
2008
56 հայերեն 183KB
I/63
Ինչպե՞ս ստանալ տեղեկատվություն սոցիալական ներառման ճանապարհին /
Ուղեցույց հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար
2008
68
հայերեն 239KB
I/62
Իրազեկման և հակազդեցության բարելավում  Հայաստանում կոռուպցիայի բացահայտման գործընթացում / Ամփոփ հաշվետվություն
Քաղաքացիական հասարակության համայնքային խմբերի կողմից ՀՀ առողջապահության և  կրթության  ոլորտներում հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգի արդյունքները
2008

71

55

անգլերեն

հայերեն

406KB

418KB
I/61
Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում
Որակավորման չափորոշիչ, Մաս I,II
2008

86

118

հայերեն

438KB_1

590KB_2
I/60
Պարենամթերքի փորձաքննության հիմունքներ
2008
360
հայերեն 3.4MB
I/59
Էլեկտրաաղեղային եռակցում /
Մոդուլային ուսումնական ձեռնարկ, Մաս I,II
2008

163

160

հայերեն

4.5MB_1

3.1MB_
I/58
Շենքերի կառուցման տեխնոլոգիա և ինժեներական ցանցեր / Մոդուլային ուսումնական ձեռնարկ
2008
118
հայերեն 3.3MB
I/57
Մոդուլային ձեռնարկ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության ՙ2311 - Հասարակական սնունդ՚ մասնագիտությամբ  "մատուցող"  որակավորմամբ մասնագետի պատրաստման 
2008
220
հայերեն 829KB
I/56
Միգրացիոն խնդիրների ուսումնասիրման հաշվետվություն / Ուսումնասիրություն  ուղղված ՄԻԱՎ -ի կանխարգելման արդյունավետ միջոցների զարգացմանը և կիրառմանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական տարածքներից եկած միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների շրջանում
2008
77
անգլերեն
560KB
I/55
ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի պահանջների կատարման վերլուծությունը և գնահատականը ՀՀ օրենսդրության շրջանակներում Գլուխ II. Կանխարգելման միջոցները  /Զեկույց

2007

 

55

75

անգլերեն

հայերեն

425KB

572KB
I/54
Հայաստան -Վրաստան տնտեսական հարաբերություններ / Չօգտագործված հնարավորություններ 2007

80

88

անգլերեն

հայերեն

2.9MB

2.7MB
I/53
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակի հնարավոր սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2007

49

53

անգլերեն

հայերեն

1.25MB

1.23MB
I/52
Հանրային ծառայությունների շրջանակում  Հազարամյակի զարգացման նպատակների  (ՀԶՆ) 2003-2006թթ. իրականացման գործընթացի  արտացոլումը հասարակական կարծիքում 
2007
102
հայերեն
1.6MB
I/51
Աղքատների ձայնը /Փաստաթուղթը պատրաստվել է  Հայաստանում Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի վերանայման համար
2007

73

85

անգլերեն

հայերեն

1.5MB

1.6MB
I/50
Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, 2006
Կրթական վերափոխումները Հայաստանում
2007

120

160

անգլերեն

հայերեն

6.4MB

7.1MB
I/49
Լրագրողի ձեռնարկ / Լրագրողներից լրագրողներին
2007
96
անգլերեն
206KB
I/48
Համայնքային ծառայություն / Իրավական ակտերի ժողովածու 
2007
184 հայերեն
1.0MB
I/47
Կոռուպցիայի ընկալումը Հայաստանում /Հետազոտություն
2007

87

87

անգլերեն 

հայերեն

847KB

766KB
I/46
Ակնաղբյուր համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր զարգացման ծրագիր
2006

37

33

անգլերեն

հայերեն

1.8MB

1.9MB
I/45
Բավրա համայնքի 2006-2008 թթ. Համալիր զարգացման ծրագիր
2006

32

33

անգլերեն

հայերեն

1.6MB

1.1MB
I/44
Իսահակյան համայնքի 2006-2008 թթ. Համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

33

29

անգլերեն

հայերեն

1.8MB

1.7MB
I/43
Մարտիրոս համայնքի  2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

33

33

անգլերեն

հայերեն

1.7MB

1.8MB
I/42
Ներքին ծաղկավան համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

41

37

անգլերեն

հայերեն

1.9MB

1.8MB
I/41
Խնձորուտ համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

29

29

անգլերեն

հայերեն

1.8MB

1.7MB
I/40
Փամբակ 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006 33
հայերեն
2.3MB
I/39
Արծվանիկ համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

33

33

անգլերեն

հայերեն

1.9MB

1.9MB
I/38
Ձորամուտ համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

33

33

անգլերեն

հայերեն

2.1MB

2.1MB
I/37
Ջրափի համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

33

29

անգլերեն

հայերեն

1.5MB

1.6MB
I/36
Քարաշեն համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

29

29

անգլերեն

հայերեն

1.8MB

1.8MB
I/35
Թթուջուր համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

37

33

անգլերեն

հայերեն

2.2MB
2.6MB
I/34
Երվանդաշատ  համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

33

33

անգլերեն

հայերեն

1.3MB

1.8MB
I/33
Բագարան համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

33

29

անգլերեն

հայերեն

1.7MB

1.7MB
I/32
Գեղամասար համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

29

29

անգլերեն

հայերեն

1.6MB

1.9MB
I/31
Կորնիձոր համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

29

29

անգլերեն

հայերեն

1.8MB

2.2MB
I/30 Ռանչպար համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր 2006

33

33

անգլերեն

հայերեն

1.7MB

1.8MB
I/29
Վարագավան համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր 2006

33

37

անգլերեն

հայերեն

1.6MB

2.0MB
I/28
Ներքին Կարմրաղբյուր համայնքի 2006-2008 թթ. համալիր  զարգացման ծրագիր
2006

29

37

անգլերեն

հայերեն

1.7MB

1.9MB
I/27
Տեղական ինքնակառավարման համակարգում աշխատանքների կատարման բյուջետավարման ձեռնարկ
2006

73

81

անգլերեն

հայերեն

931KB

1.1MB
I/26
Գենդերային հավասարություն /Հակիրճ տեղեկատվական գրքույկ
2005

6

8

անգլերեն

հայերեն

73KB

103KB
I/25
Ականների ազդեցության հետազոտություն
2005

96

111

անգլերեն

հայերեն

 

1.0MB

1.3MB
I/24 ՀՀ գիտության ոլորտի պետական կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգային մոտեցումներ
2005
134
հայերեն
305KB
I/23 Հայաստանում մարդու իրավունքների կրթության իրավիճակի ուսումնասիրութուն
2005
101
հայերեն
689KB
I/22 ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման հայեցակարգային մոտեցումներ
2005
107
166
անգլերեն
հայերեն
875KB
664KB
I/21 ենդեր և  փոփոխություն / էլ- Տեղեկագիր
2005
16
անգլերեն
2.1MB
I/20 Խոցելի բնակչությունը ՀՀ մարզերում
2005

124

124

անգլերեն

հայերեն


1.6MB

1.6MB
I/19 Մարդկային աղքատությունն ու աղքատամետ քաղաքականությունը Հայաստանում
2005

108

108

անգլերեն

հայերեն

1.1MB

1.2MB
I/18 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային զեկույցը ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 49-րդ նստաշրջանում
2005

32

36

36

անգլերեն

ռուսերեն

հայերեն

209KB

207KB

171KB

I/17 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային զեկույցը ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 49-րդ նստաշրջանում
2005
60
հայերեն
238KB 
I/16 Կարգավորվող գնի ճշգրտումների ազդեցությունը գնի փոփոխականության վրա շատ ցածր գնաճով անցումային տնտեսությունում / Հայաստանի օրինակը
2005
 23 անգլերեն
321KB 
I/15 Հայաստանի բնակչության շրջանում թմրամիջոցների, ալկոհոլի և ծխախոտի տարածվածության համահանրապետական ուսումնասիրության արդյունքները
2005

82

94

անգլերեն

հայերեն

664KB

881KB
I/14 Ինչպես մշակել և իրականացնել e-Visa ծրագիր
2005
36 անգլերեն 469KB 
I/13 Մարդու իրավունքներ, լավ կառավարում, իրավունքի գերակայություն. Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերն ու կարևորությունը / Ուսումնական ձեռնարկ
2005

66

78

անգլերեն

հայերեն

449KB

514KB
I/12

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գրքույկների հավաքածու` լինենք իրազեկ

Արդար դատական քննության  իրավունք / Աշխատանքի իրավունք / Տեղեկություն ստանալու իրավունք

2005
70 հայերեն 1.2MB
I/11 Հազարամյակի զարգացման նպատակներ. ացգայնացում և առաջընթաց /Հայաստանի ազգային զեկույց
2005

48

51

անգլերեն

հայերեն

1.1MB

1.1MB
I/10 Ինչ գիտենք մենք մարդու իրավունքների մասին / Համազգային հարցում Հայաստանում - 2004թ. 2005

44

48

անգլերեն

հայերեն

348KB

375KB
I/09 Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ / Վիճակագրական գրքույկ
2004
73
անգլերեն
161KB
I/08 Սոցիալական ոլորտում աղքատության նվազեցմանը միտված քաղաքականությունների մշակման ուղեցույց
2004

27

29

անգլերեն

հայերեն

1.0MB

1.1MB
I/07 Հողային բարեփոխումներ, գյուղական աղքատություն և անհավասարություն / Հողային քաղաքականության աղքատամետ մոտեցումներ
2004

42

37

անգլերեն

հայերեն

533KB

575KB
I/06 Հայաստանի Հանրապետության "Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին" օրենքի վերաբերյալ պարզաբանումներ
2004
50
հայերեն
180KB 
I/05 Աղքատության նվազեցման միջանկյալ ռազմավարական  փաստաթուղթ /
Հայաստանի սոցիալական զարգացման միտումները "02
Հայաստանի Հանրապետության  մարզերը
2003
85
անգլերեն
2.4MB 
I/04 Աղքատության նվազեցման միջանկյալ ռազմավարական  փաստաթուղթ /
Հայաստանի սոցիալական զարգացման միտումները "03
Հայաստանի Հանրապետության  մարզերը
2003
103
անգլերեն
1.9MB 
I/03 Աղքատության նվազեցման միջանկյալ ռազմավարական  փաստաթուղթ
Հայաստանի սոցիալական զարգացման միտումները "04
2003
106
անգլերեն
2.2MB
I/02 Հայաստանի կայուն տնտեսական զարգացման քաղաքականություն /
Հայեցակարգային փաստաթուղթ
2003

36

36

անգլերեն

հայերեն

190KB

280KB
I/01 Թմրամոլության իրավիճակը  Հարավային Կովկասում
2003

48

52

անգլերեն

ռուսերեն

437KB

882KB

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ