V. ՊՀԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

 

 

 No
 Անվանում                  Տարեթիվ Էջերի թիվ
Լեզու PDF ֆայլ
  ՄԱԿ ՊՀԾ       webpage
 

Տեղեկագիր /ՊՀԾ                                                                

    անգլերեն
3.7MB
3.7MB
 

ՊՀԾ ծրագրային տեղեկագրեր.

ՊՀԾ -ի ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագիր


ՊՀԾ-ի դպրոցական սնունդ ծրագիրը Հայաստանում

 


ՊՀԾ գործունեությունը Հայաստանում

 


 


անգլերեն


անգլերեն
հայերեն
ռուսերեն

 

ռուսերեն

 1.1MB

 

 

 

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ