MUN GLOSSARY

 

Back to Model UN page

Model UN can be confusing to a beginner, not only because of the complexity of the issues and the pace of debate, but because of the strangeness of the language. Here is a list of Model UN terminology. Look it over, and soon you'll be able to discuss quorums, preambulatory clauses, division of the question, and unmoderated caucuses with the best of them.

Note that several of the terms below, including Secretariat and Secretary-General, have different meanings in Model UN than they do in the real UN; you should familiarize yourself with both meanings.

NOTE: Rules of procedure vary greatly from Model UN conference to Model UN conference. Though these are the most common definitions of the terms below, do not be surprised if you see them used in a slightly different manner at some of the conferences you go to.

A
    B     C     D     F     G     H     M     O     P     Q     R     S     U     V     W

Abstain - During a vote on a substantive matter, delegates may abstain rather than vote yes or no. This generally signals that a state does not support the resolution being voted on, but does not oppose it enough to vote no.


Ձեռնպահ մնալ
– Անկախ քվեարկության ընթացքում պատվիրակները կարող են ձեռնպահ քվեարկել, այլ ոչ թե այո կամ ոչ: Սա, ընդհանուր առմամբ, ազդանշան է տալիս , որ պետությունը չի սատարում քվեարկության դրված բանաձևը, բայց միևնույն ժամանակ դեմ չէ այնքան, ոչ ասելու համար:

Adjourn- All UN or Model UN sessions end with a vote to adjourn. This means that the debate is suspended until the next meeting. This can be a short time (e.g., overnight) or a long time (until next year's conference).


Ընդմիջում հայտարարել
-
հետաձգել, ժողովը փակել- ՄԱԿ-ի կամ ՄԱԿ-ի մոդելի բոլոր նիստերը ավարտվում են ժողովի փակման քվեարկությամբ: Սա նշանակում է , որ քննարկումը կասեցվում է մինչև հաջորդ հանդիպում: Այդ ժամանակահատվածը կարող է տևել կարճ (օրինակ` մեկ գիշեր), կամ երկար (մինչև հաջորդ տարվա համաժողովը):

Agenda - The order in which the issues before a committee will be discussed. The first duty of a committee following the roll call is usually to set the agenda.


Օ
րակարգ-
Հանձնաժողովում քննարկվելիք հարցերի հերթականությունը:Հանձնաժողովի առաջին պարտականությունը, որը հաջորդում է ներկա-բացակային, օրակարգի սահմանումն

Amendment - A change to a draft resolution on the floor. Can be of two types: a "friendly amendment" is supported by the original draft resolution's sponsors, and is passed automatically, while an "unfriendly amendment" is not supported by the original sponsors and must be voted on by the committee as a whole.


Լրամշակում
- Որոշման նախագծի փոփոխություն, երբ այն արդեն պատրաստ է քննարկման: Լինում է երկու տեսակ.  □ընկերական լրամշակում□ որին աջակցում են որոշման սկզբնական նախագծի հովանավորները, և այն անցնում է ինքնաբերանար, ավտոմատ կերպով, մինչդեռ ոչ ընկերական լրամշակումը չի աջակցվում որոշման սկզբնական նախագծի  հովանավորների կողմից և պետք է դրվի ամբողջ հանձնաժողովի քվեարկությանը:

Background guide- A guide to a topic being discussed in a Model UN committee usually written by conference organizers and distributed to delegates before the conference. The starting point for any research before a Model UN conference.

Ընդհանուր ուղեցույց -  ՄԱԿ-ի մոդելի հանձնաժողովում քնարկվելիք թեմայի ուղեցույց, որը սովորաբար կազմվում է համաժողովի կազմակերպիչների կողմից և համաժողովից առաջ բաժանվում պատվիրակներին: ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովից առաջ կատարվող ցանկացած ուսումնասիրության ելակետ:


Bloc
- A group of countries in a similar geographical region or with a similar opinion on a particular topic.


Բլոկ
– Միևնույն տարածաշրջանում գտնվող կամ  որևէ թեմայի շուրջ միևնույն կարծիքն ունեցող երկրների խումբ:


Binding
- Having legal force in UN member states. Security Council resolutions are binding, as are decisions of the International Court of Justice; resolutions of the General Assembly and Economic and Sohttp://cms.un.am/cial Council are not.


Պարտավորեցնող
-  ՄԱԿ-ի անդամ երկրներում իրավական ուժ ունենալ: Անվտանգությամ խորհրդի որոշումները պարտավորեցնող են, ինչպես, օրինակ, Միջազգային դատարանի որոշումները, մինչդեռ Գլխավոր Ասամբլեայի և Տնտսոցխորհրդի որոշումները պարտավորեցնող չեն

Caucus - A break in formal debate in which countries can more easily and informally discuss a topic. There are two types: moderated caucus and unmoderated caucus.

 


Համախոհների բանակցում
- Ընդմիջում պաշտոնական բանավեճի  ժամանակ, որի ընթացքում երկրները կարող են ավելի հեշտությամբ և ոչ պաշտոնական մթնոլորտում  քննարկել թեման: Լինում է երկու տեսակ. համախոհների համադասվող բանակցում (նախագահի կողմից հսկվող) և  համախոհների չհամադասվող բանակցում:

Chair - A member of the dais that moderates debate, keeps time, rules on points and motions, and enforces the rules of procedure. Also known as a Moderator.


Նախագահ
- ամբիոնի անդամ, ով հետևում է քննարկմանը , պահում ժամանակը, հետևում գործողություններին և ընթացակարգային կանոնների պահպանմանը: Նաև հայտնի է որպես Մոդերատոր:

Dais - The group of people, usually high school or college students, in charge of a Model UN committee. It generally consists of a Chair, a Director, and a Rapporteur.


Ամբիոն
-  Մարդկանց մի խումբ, սովորաբար ավագ դպրոցի կամ քոլեջի ուսանողներ, ովքեր հանդես են գալիս որպես ՄԱԿ-ի մոդելի հանձնաժողովի պատասխանատուներ: Հիմնականում կազմի մեջ մտնում են նախագահը, տնօրենը և զեկուցողը

Decorum - The order and respect for others that all delegates at a Model UN conference must exhibit. The Chair will call for decorum when he or she feels that the committee is not being respectful of a speaker, of the dais, or of their roles as ambassadors:


Վարվելակարգ
 
– ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովի ընթացքում պատվիրակների կողմից կարգուկանոնի պահպանում ու հարգանքի դրսևորում: Նախագահը վարվելակարգի կոչ է անում, երբ հանձնաժողովի կողմից հարգանքի պակաս է նկատում խոսնակի, ամբիոնի կամ դեսպանի դերը ստանձնած անձի նկատմամբ:

Delegate - A student acting as a representative of a member state or observer in a Model UN committee for a weeken


Պատվիրակ
- Շաբաթ օրվանիից մինչև երկուիշաբթի ՄԱԿ-ի մոդելի հանձնաժողովում Անդամ երկրի ներկայացուցչի կամ դիտորդի դերում հանդես եկող ուսանող

Delegation - The entire group of people representing a member state or observer in all committees at a particular Model UN conference


Պատվիրակություն
– ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովի ժամանակ հանձնաժողովում անդամ երկիր կամ դիտորդ ներկայացնող մարդկանց մի ամբողջ խումբ:

 

Director - A member of the dais that oversees the creation of working papers and draft resolutions, acts as an expert on the topic, makes sure delegates accurately reflect the policy of their countries, and ensures that decorum is maintained during caucuses.
Տնօրեն
-  Ամբիոի անդամ, ով վերահսկում է աշխատանքային փաստաթղթերի և բանաձևի նախագծերի կազմումը, գործում որպես թեմայի գիտակ, համոզվում, որ պատվիրակները ճշգրտորեն արտացոլում են իրենց երկրի քաղաքականությունը և համախոհների բանակցման ժամանակ երաշխավորում է  վարվելակարգի պահպանումը

Division of the Question - During voting bloc, delegates may motion to vote on certain clauses of a resolution separately, so that only the clauses that are passed become part of the final resolution. This is known as division of the question


Հարցի բաժանում
 
-  Բանաձևի որոշ դրույթներ դաշինքի քվեարկության ընթացքում կարող են դրվել պատվիրակներր քվեարկությանը  առանձին-առանձին, այնպես, որ  ընդունված դրույթները միայն դառնում են վերջնական բանաձևի մի մաս: Եվ սա հայտնի է որպես հարցի բաժանում:

Draft resolution - A document that seeks to fix the problems addressed by a Model UN committee. If passed by the committee, the draft resolution will become into a resolution.


Բանաձևի նախագիծ
-  ՄԱԿ-ի մոդելի հանձնաժողովի կողմից ուղղված խնդիրները ամրագրող փաստաթուղթ: Հանձնաժողովի կողմից ընդունվելու դեպքում բանաձևի նախագիծը դառնում է որոշում:

Flow of debate  - The order in which events proceed during a Model UN conference. See Flow of Debate chart.


Բանավեճի հոսք
-  ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովում միջոցառումների անցկացման կարգը: Տես <<Բանավեճի հոսք>> աղյուսակը:
Gave - The tool, shaped like a small wooden hammer, that the Chair uses to keep order within a Model UN committee. Many conferences give the gavel used in a committee to the delegate recognized by the dais as the best in that committee; therefore, the term is frequently used to refer to the award given to the best delegate, even in cases where no actual gavel is given.
Մուրճ
–  Փոքր, փայտե մուրճի տեսք ունեցող մի գործիք,  որը նախագահն օգտագործում է ՄԱԿ-ի մոդելի հանձնաժողովում կարգուկանոն պահպանելու համար: Շատ համաժողովներում մուրճը տրվում է ամբիոնի կողմից լավագույնը ճանաչված պատվիրակին, ուստի այս տերմինը օգտագործելիս հաճախ խոսքը գնում է այն մրցանակի մասին, որը տրվում է լավագույն պատվիրակին, նույնիսկ այն դեպքերում , երբ փաստացի մուրճ չի տրվում:

Formal debate - The "standard" type of debate at a Model UN conference, in which delegates speak for a certain time in an order based on a speakers' list.


Պաշտոնական բանավեճ
- ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովում  <<ստանդարտ>> տեսակի բանավեճ, որի ժամանակ պատվիրակները ելույթ են ունենում խոսնակների ցանկով սահմանված հերթականությամբ:

Head Delegate - The student leader of a Model UN club or team.
Գլխավոր պատվիրակ
-  ՄԱԿ-ի մոդելի ակումբի կամ թիմի լիդեր

Member State - A country that has ratified the Charter of the United Nations and whose application to join has been accepted by the General Assembly and Security Council. Currently, there are 191 member states. The only internationally recognized state that is not a member state is the Holy See


Անդամ-պետություն
-  Պետություն, որը վավերացրել է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և որի անդամակցության դիմումը ընդունվել է Գլխավոր ասամբլեայի և Անվտանգության Խորհրդի կողմից: Ներկայումս կան 191 անդամ երկրներ: Միակ միջազգայնորեն ճանաչված պետությունը, որը անդամ երկիր չէ , Սուրբ Նստավայրն է (Վատիկան) :

Moderated Caucus  - A type of caucus in which delegates remain seated and the Chair calls on them one at a time to speak for a short period of time, enabling a freer exchange of opinions than would be possible in formal debate.


Համախոհների համադասվող բանակցում
-  Բանակցման տեսակ, որի ժամանակ պատվիրակները մնում են նստած, և Նախագահը  դիմում է նրանց  կարճ ժամանակահատվածում հերթով ելույթ ունենալու խնդրանքով: Մտքերի ազատ փոխանակման հնարավորություն է տալիս, քան հնարավոր կլինի պաշտոնական քննարկման ժամանակ:


Moderator
 
- See Chair.

Համադասող – Տես նախագահ  Chair.
Motion - A request made by a delegate that the committee as a whole do something. Some motions might be to go into a caucus, to adjourn, to introduce a draft resolution, or to move into voting bloc. See ourCharts of Rules and Motions.


Գործողություն  -  Պատվիրակի կողմից ներկայացված պահանջ, ըստ որի  հանձնաժողովը պետք է գործի որպես մեկ ամբողջություն:  Ուստի այդ առաջարկը կարող է հանգեցնել բանակցման,  ընդմիջան, բանաձև նախագծի ներկայացման կամ էլ դաշինքի քվեարկության:  Տես Կանոնների ե գործողությունների աղյուսակը:


Observer 
- A state, national organization, regional organization, or non-governmental organization that is not a member of the UN but participates in its debates. Observers can vote on procedural matters but not substantive matters. An example is the Holy See.


Դիտորդ
– Պետական, ազգային, տեղական կամ ոչ կառավարական կազմակերպություն, որը ՄԱԿ-ի անդամ չէ, բայց մասնակցում է ՄԱԿ-ի բանավեճերին: Ոչ թե անկախ, այլ ընթացակարգային հարցերը կարող են դրվել դիտորդների քվեարկությանը: Օրինակ` Սուրբ նստավայրը(Վատիկան):

On the floor  - At a Model UN conference, when a working paper or draft resolution is first written, it may not be discussed in debate. After it is approved by the Director and introduced by the committee, it is put "on the floor" and may be discussed.


Սեղանին – պատրաստ է քննարկման
– ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովի ընթացքում, երբ աշխատանքային փաստաթուղթը կամ բանաձևի նախագիծն է առաջինը ներկայացվում, այն չի դրվում քննարկման: Այն բանից հետո, երբ հաստատվում է տնօրենի և ներկայացվում հանձնաժողովի կողմից, այն դրվում է <<սեղանին>> և ենթակա է քննարկման:

Operative clause - The part of a resolution which describes how the UN will address a problem. It begins with an action verb (decides, establishes, recommends, etc.).


Գործառնական հոդված
– Բանաձևի այն մասն է, որը նկարագրում է թե ինչպես պետք է ՄԱԿ-ը լուծի որևէ խնդիր: Այն սկսվում է գործողություն ցույց տվող բայով (որոշում է, հաստատում է, խորհուրդ է տրվում և այլն)

Page - A delegate in a Model UN committee that has volunteered to pass notes from one delegate to another, or from a delegate to the dais, for a short period of time.


Օգնական պատվիրակ
– ՄԱԿ-ի մոդելի հանձնաժողովի պատվիրակ, ով պատրաստակամություն է հայտնել գրություններ  փոխանցել մի պատվիրակից մյուսը կամ  պատվիրակից ամբիոն կարճ ժամանակահատվածում :

Placard  - A piece of cardstock with a country's name on it that a delegate raises in the air to signal to the Chair that he or she wishes to speak.


Անվանաթերթ
– Տվյալ երկրի անունով քարտ, որը ցույց տալով պատվիրակը ազդանշան է տալիս նախագահին, որ  ցանկանում է խոսել:
Point  - A request raised by a delegate for information or for an action relating to that delegate. Examples include a point of order, a point of inquiry, and a point of personal privilege. See our Charts of Rules and Motions.


Կետ
– Պահանջ` ներկայացված պատվիրակի կողմից իր հետ առնչվող գործողություն կամ տեղեկատվություն ստանալու համար: Օրինակ` հրամանի կետ, հետաքննության կետ,անձնական արտոնության կետ: Տես Կանոնների և գործողությունների աղյուսակը:

Position paper - A summary of a country's position on a topic, written by a delegate before a Model UN conference.


Նախաբան հոդված
- Բանաձևի այն մասը, որը նկարագրում է քննարկվող թեմային առչվող  նախորդ գործողությունները և բանաձևի  անհրաժեշտության պատճառները: Այն սկսվում է ածական դերբայով կամ ածականով (նշելով, առնչվող, զղջալով, տեղյակ, չեղյալ հայտարարելով և այլն):

Procedural - Having to do with the way a committee is run, as opposed to the topic being discussed. All delegates present must vote on procedural matters and may not abstain
Ընթացակարգային
– Առնչվում է հանձնաժողովի ղեկավարման հետ, ի տարբերություն քննարկվելիք թեմայի: Ընթացակարգային հարցերը պետք է դրվեն բոլոր ներկա գտնվող պատվիրակների քվեարկությանը, և պատվիրակները ձեռնպահ մնալու իրավունք չունեն :

Quorum - The minimum number of delegates needed to be present for a committee to meet. In the General Assembly, a quorum consists of one third of the members to begin debate, and a majority of members to pass a resolution. In the Security Council, no quorum exists for the body to debate, but nine members must be present to pass a resolution.


Քվորում
 - Պատվիրակների նվազագույն քանակ, որն անհրաժեշտ է  հանձնաժողովի  կազմավորման համար: Գլխավոր ասամբլեայում քվորումը կազմված է անդամների մեկ երրորդից, որոնք պետք է սկսեն բանավեճը, իսկ անդամների մեծամասնությունը պետք է հաստատի բանաձևը: Անվտանգության խորհրդում քվորում չկա, սակայն ինը անդամներ պետք է ներկա լինեն բանաձևի հաստատման ժամանակ:

Rapporteur - A member of the dais whose duties include keeping the speakers' list and taking the roll call


Զեկուցող
- Ամբիոնի անդամ, ում պարտականություններն են ելույթների հերթականության ցանկին հետևելն ու պատվիրակների ներկա-բացական անցկացնելը:

Resolution - A document that has been passed by an organ of the UN that aims to address a particular problem or issue. The UN equivalent of a law.


Բանաձև
 
– Փաստաթուղթ, որը հաստատվել է ՄԱԿ-ի մարմիններից մեկի կողմից և որի նպատակն է լուծել կոնկրետ խնդիր կամ հարց: ՄԱԿ-ում համարժեք է օրենքին:

Right of Reply - A right to speak in reply to a previous speaker's comment, invoked when a delegate feels personally insulted by another's speech. Generally requires a written note to the Chair to be invoked.


Պատասխանի իրավունք
– Նախորդ խոսողի կատարած մեկնաբանություններին պատասխանելու իրավունք, որը տրվում է, երբ պատվիրակը վիրավորվում է մեկ ուրիշի ելույթից: Սովորաբար խոսելու իրավունք տրվում է նախագահին ներկայացված գրավոր թույլտվությունից հետո:

Roll Call - The first order of business in a Model UN committee, during which the Rapporteur reads aloud the names of each member state in the committee. When a delegate's country's name is called, he or she may respond "present" or "present and voting." A delegate responding "present and voting" may not abstain on a substantive vote.


Ներկա-բացակա
- ՄԱԿ-ի մոդելի համժողովի ժամանակ  օրակարգի առաջին կետը, որի ընթացքում զեկուցողը բարձրաձայն կարդում է անդամ երկրների անունները: Երբ պատվիրակի ներկայացրած երկրի անունը հնչում է, նա պատասխանում է <<ներկա>> կամ <<ներկա և քվեարկում եմ>>: Այն պատվիրակը, ով պատասխանում է <<ներկա և քվեարկում եմ>>, անկախ քվեարկության ժամանակ  իրավունք չունի ձեռնպահ մնալ:

Rules of Procedure  - The rules by which a Model UN committee is run. See our Charts of Rules and Motions.


Ընթացակարգային կանոններ
Կանոններ, որով ղեկավարվում է ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովը: Տես Կանոնների և գործողությունների աղյուսակը:

Second - To agree with a motion being proposed. Many motions must be seconded before they can be brought to a vote.


Երկրորդել
– Համաձայնել առաջարկված գործողության հետ: Շատ գործողություններ կարող են երկրորդվել մինչև քվեարկության դրվելը:

Secretariat  - The most senior staff of a Model UN conference.


Քարտուղարություն
- ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովի ամենաավագ աշխատակազմ:

Secretary-General - The leader of a Model UN conference


Գլխավոր քարտուղար
–  ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովի ղեկավար:
Signatory - A country that wishes a draft resolution to be put on the floor and signs the draft resolution to accomplish this. A signatory need not support a resolution; it only wants it to be discussed. Usually, Model UN conferences require some minimum number of sponsors and signatories for a draft resolution to be approved.
Ստորագրող կողմ
– Այն երկիրը, որը ցանկանում է, որ բանաձևի նախագիծը քննարկման դրվի և այդ նպատակով ստորագրում է այն: Ստորագրող կողմը ոչ թե աջակցում է բանաձևի անցկացմանը, այլ ընդամենը ցանկանում է, որ այն քննարկման դրվի: Սովորաբար բանաձևի նախագծի անցկացման համար ՄԱԿ-ի մոդելի համաժողովները պահանջում են հովանավորների և ստորագրող կողմերի որոշակի նվազագույն քանակ:

Simple majority  - 50% plus one of the number of delegates in a committee. The amount needed to pass most votes.


Պարզ մեծամասնություն
–  50% գումարած հանձնաժողովի պատվիրակներից մեկը: Այս քանակը պետք է գերազանցի ձայների մեծամասնությանը:
Speakers' List - A list that determines the order in which delegates will speak. Whenever a new topic is opened for discussion, the Chair will create a speakers' list by asking all delegates wishing to speak to raise their placards and calling on them one at a time. During debate, a delegate may indicate that he or she wishes to be added to the speakers' list by sending a note to the dais.


Ելույթ ունեցողների ցանկ
– Ցանկ, ըստ որի ելույթ են ունենում պատվիրակները: Երբ նոր թեմա է դրվում  քննարկման, նախագահը կազմում է ելույթ ունեցողների ցանկ, խնդրելով խոսել ցանկացող պատվիրակներին բարձրացնել իրենց անվանաթերթերը, միաժամանակ մեկին խոսելու իրավունք տալով: Բանավեճի ընթացքում պատվիրակը իրավունք ունի ամբիոնին երկտող ուղարկելով հայտնել, որ ցանկանում է ընդգրկվել ելույթ ունեցողների ցանկում:

Sponsor - One of the writers of a draft resolution. A friendly amendment can only be created if all sponsors agree.


Հովանավոր
– Բանաձևի նախագծի հեղինակներից մեկը: Եթե բոլոր հովանավորները համաձայն են, ապա միայն ընկերական լրամշակում կարող է կազմվել:

Substantive - Having to do with the topic being discussed. A substantive vote is a vote on a draft resolution or amendment already on the floor during voting bloc. Only member states (not observer states or non-governmental organizations) may vote on substantive issues.
Անկախ
–  Առնչվում է քննարկվող թեմային : Անկախ քվեարկությունը բանաձևի նախագծի կամ լրամշակման  քվեարկություն է, որը քվերկության դաշինքի ընթացքում արդեն իսկ քննարկման է դրվել: Միայն անդամ երկրները  (ոչ թե դիտորդ երկրները կամ ոչ կառավարական կազմակերպությունները) իրավունք ունեն քվեարկել անկախ հարցերի համար:
Unmoderated Caucus  - A type of caucus in which delegates leave their seats to mingle and speak freely. Enables the free sharing of ideas to an extent not possible in formal debate or even a moderated caucus. Frequently used to sort countries into blocs and to write working papers and draft resolutions.


Հ
ամախոհների չհամադասվող բանակցում
– Համախոհների բանակցման մի տեսակ, որի ընթացքում պատվիրակները լքում եմ իրենց նստատեղերը միմյանց հետ շփվելու և ազատ խոսելու համար: Այն հնարավորություն է տալիս ազատորեն կիսվել գաղափարներով այնպես, ինչպես որ անհնար է պաշտոնական բանավեճի կամ նույնիսկ համախոհների համադասվող բանակցման ժամանակ: Հաճախ օգտագործվում է երկրները ըստ բլոկների դասակարգելու և աշխատանքային փաստաթղթեր ու բանաձևի նախագծեր կազմելու համար:

Working Paper  - A document in which the ideas of some delegates on how to resolve an issue are proposed. Frequently the precursor to a draft resolution.
Աշխատանքային փաստաթուղթ
– Փաստաթուղթ, որտեղ զետեղված է որևէ խնդիր լուծելուն առնչվող պատվիրակների գաղափարները: Հաճախ բանաձևի նախագծին նախորդող փաստաթուղթն է

Veto - The ability, held by China, France, the Russian Federation, the United Kingdom, and the United States to prevent any draft resolution in the Security Council from passing by voting no.


Վետո
 - Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Միացյալ Թագավորության և Միացյալ Նահանգների իրավասությունը կանխել Անվտանգության խորհրդում ցանկացած բանաձևի նախագծի անցկացմանը դեմ քվեարկելով:

Vote  - A time at which delegates indicate whether they do or do not support a proposed action for the committee. There are two types: procedural and substantive.


Քվեարկություն
– Ժամանակահատված, որի ընթացքում պատվիրակները հայտնում են, թե արդյոք հանձնաժողովի կողմից առաջարկված գործողությանը համաձայն են, թե ոչ: Գոյություն ունի քվեարկության երկու տեսակ` ընթացակարգային և անկախ:

Voting bloc -The period at the end of a committee session during which  delegates  vote on proposed amendments and draft resolutions. Nobody may enter or leave the room during voting bloc.


Քվեարկության դաշինք
– Հանձնաժողովի  նիստի վերջին շրջանը, որի ընթացքում առաջարկված լրամշակումները և բանաձևի նախագծերը դրվում են պատվիրակների քվեարկությանը: Ոչ ոք իրավունք չունի քվեարկության դաշինքի ընթացքում մտնել կամ լքել սենյակը:

Website by Broncoway