ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԸ CEDAW-ԻՆ

 

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա

Զեկույցի տեսակը Զեկույցի կոդը Զեկույցի թվականը Զեկույցի անվանումը
Պատասխան արձագանք
CEDAW/C/ARM/CO/4/REV.1/ADD.1
01/11/2011
Կառավարության տրամադրած տեղեկատվությունը կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունների ամփոփման մասին
Եզրափակիչ դիտողություններ
CEDAW/C/ARM/CO/4/REV.1
05/02/2009
Եզրափակիչ դիտողություններ
Եզրափակիչ դիտողություններ
CEDAW/C/ARM/CO/4
28/01/2009
Եզրափակիչ դիտողություններ
Ազգային զեկույց
CEDAW/C/ARM/4
28/12/2007
Երրորդ և չորրորդ ազգային պարբերական միացյալ զեկւյցները
Եզրափակիչ դիտողություններ
A/57/38(SUPP)
23/08/2002
Կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները CEDAW-(29-69 պարբ.ներ)
Ազգային զեկույց
CEDAW/C/ARM/2
09/09/1999
Երկրորդ ազգային պարբերական զեկույցը
Եզրափակիչ դիտողություններ

A/52/38/Rev.1

Part 2 paras. 35-68

12/08/1997
Կանանց նկատմամբ  խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Եզրափակիչ դիտողություններ CEDAW/C/1997/II/L.1/Add.5
14/07/1997
Կանանց նկատմամբ  խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեի եզրափակիչ դիտողությունները
Ազգային զեկույց CEDAW/C/ARM/1/Corr.1
11/02/1997 Ազգային նախնական զեկույցը
Ազգային զեկույց CEDAW/C/ARM/1
26/09/1995
Ներկայացված զեկույցների քննարկումը

Հայաստանին վերաբերող փաստաթղթերի ամբողջական ցուցակը Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի Պայմանագրային մարմինների տվյալների բազայում

Վեբկայք մշակողը` Բրոնկովեյ